A A A

O firmie

 

 

Kraków, dnia 18 lutego 2021 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

Działając w imieniu Eko-House Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), swoim własnym oraz osób współpracujących stanowczo zaprzeczam wszelkim twierdzeniom, które znalazły się w materiałach prasowych i telewizyjnych, jak i przedstawionych w tychże materiałach wypowiedziom jakoby Spółka i współpracujące z nią osoby działały w sposób nieuczciwy i niezgodny z prawem.

W pierwszej kolejności pragnę podkreślić, że do dnia publikacji materiałów prasowych zrealizowaliśmy pomyślnie przeszło 150 inwestycji, których przedmiotem była budowa domów szkieletowych, domów prefabrykowanych, domów drewnianych – czyli budownictwa szkieletowego. Tak duża liczba zrealizowanych przez nas inwestycji potwierdza naszą rzetelność i uczciwość.

Pragnę stanowczo podkreślić, iż nieprawdzie i głęboko krzywdzące są stwierdzenia jakoby Spółka porzucała prace budów i bezprawnie przywłaszczała jakiekolwiek wynagrodzenie. Wszelkie prace jakie wykonujemy wykonujemy w oparciu o wiążące nas z Klientami umowy i zawarte w nich postanowienia. Umowy te w sposób precyzyjny regulują prawa i obowiązki stron, w tym w szczególności jakość i zakres prac, do których wykonania jesteśmy zobowiązani oraz zasady rozliczeń.

Z przykrością musimy przyznać, iż z kilkoma z naszych byłych Klientów pozostajemy lub pozostawaliśmy w różnego rodzaju sporach prawnych. W tym miejscu pragnę nadmienić, iż są to właśnie osoby, których wypowiedzi znalazły się we wskazanych przeze mnie na wstępie materiałach prasowych i telewizyjnych.

Pragnę wyjaśnić, iż do zaistnienia tychże spraw doszło ze względu na to, że osoby te samowolnie zaprzestały wykonywania wiążących ich umów, w tym w szczególności regulowania należnego nam wynagrodzenia lub zgłaszały roszczenia, z którymi w świetle wiążących nas z nimi umów nie mogliśmy się zgodzić.

Przykładowo w odniesieniu tylko do jednej z osób, której wypowiedź znalazła się w materiałach prasowych i telewizyjnych Spółka dysponuje roszczeniem na kwotę 194 400 zł, której to kwoty Spółka od dłuższego czasu nie może uzyskać, nawet pomimo wynajęcia specjalistycznej (renomowanej) firmy windykacyjnej.

Z kolei - zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądowym – inna z osób, której wypowiedź znalazła się w materiałach prasowych i telewizyjnych została zobowiązana do zapłaty kwoty przeszło 32 000 zł oraz kosztów procesu.

Z tego też względu wypowiedzi tychże osób trudno uznać za obiektywne. W szczególności w sytuacji, gdy każda z nich chcąc bronić swojego stanowiska dysponuje interesem, aby przedstawiać nas w niekorzystnym świetle.

W związku z tym wypowiedzi tychże osób nie możemy traktować inaczej niż jak tylko bardzo brutalny i przekraczające wszelkie zasady cywilizowanego sporu prawnego atak na nas. Atak, w którym w naszej ocenie, w sposób niedopuszczalny wykorzystano media.

W związku z powyższym pragnę stanowczo podkreślić, że materiały prasowe i telewizyjne jakie zostały przygotowane na nasz temat zostały przygotowane z rażącym naruszeniem zasad staranności i sztuki dziennikarskiej.

Żadna z informacji przedstawionych w materiałach prasowych i telewizyjnych nie została w sposób rzetelny zweryfikowana. Nie mieliśmy również okazji w sposób cywilizowany odnieść się do stawianych zarzutów. W efekcie od czasu publikacji tychże rażąco nierzetelnych materiałów prasowych i telewizyjnych spotykamy się ze swoistym linczem medialnym oraz tak zwanym hejtem, a nawet groźbami.

Ponieważ nie godzimy się z takim stanem rzeczy informuję, iż będziemy dochodzić ochrony swoich praw zarówno na drodze cywilnej jak i karnej. W chwili obecnej podjęliśmy intensywne działania zmierzające do ochrony naszych dóbr osobistych, zarówno względem osób, które podają nieprawdzie informacje, jak i osób dopuszczających się zniesławienia.

Informuję, iż podejmiemy również stosowne działania w celu ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej wszelkich osoby, które pod osłoną pozornej anonimowości jaką wydają się cieszyć w internecie posługują się hejtem lub formułują groźby względem nas.

Ponadto zwróciliśmy się również o sprostowanie opublikowanych nierzetelnych, nieprawdziwych i krzywdzących nas informacji, zawartych w opublikowanych materiałach prasowych i telewizyjnych. Jak tylko przedmiotowe sprostowania się ukażą to poinformujemy o nich.

Na koniec pragnę zapewnić, iż pomimo zaistniałej sytuacji nieprzerwanie realizujemy budowy domów szkieletowych, domów prefabrykowanych oraz domów drewnianych. Powierzone nam prace nie są w żaden sposób zagrożone. W związku z powyższym jeżeli będą mieli Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące zaistniałej sytuacji, proszę o kontakt z naszym biurem. Nasi pracownicy są gotowi odpowiedzieć na wszelkie Państwa wątpliwości.

prezes zarządu

Sebastian Terski

 

 

PASJE - Rozwijamy
MARZENIA - Spełniamy
LUDZIE - Szanujemy
MIEJSCA - Tworzymy

Tworzymy z Pasją Miejsca dla Ludzi, których Szanujemy, i których Marzenia są dla nas ważne.


Misja firmy EKO
-HOUSE

„Misją firmy EKO-HOUSE jest budowanie solidnych i estetycznie wykonanych domów w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego (domy gotowe z elementów warstwowych) gwarantując jednocześnie najwyższą jakość wykonania oraz trwałość i terminowość realizacji inwestycji. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem technologii dostosowując się do wymagań rynku aby zaspokajać zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych Klientów.”
 

Wizja firmy EKO-HOUSE

Jako zgrany i ambitny zespół dążymy do doskonałości oraz profesjonalizmu poprzez ciągłe uczenie się oraz wprowadzanie innowacji. Istniejąca konkurencja nie jest dla nas przeszkodą, lecz wyzwaniem - dodatkową motywacją, dzięki której podejmujemy walkę o pozycję lidera na rynku polskim. ”
 

Wartości firmy EKO-HOUSE:
 

Klienci to nasza pasja

We wszystkim, co robimy, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby i zadowolenie Klienta. Jego satysfakcja jest dla nas najważniejsza.

Pracownicy to nasza siła

Niczego nie cenimy bardziej niż naszych pracowników! Tworzymy zróżnicowany zespół ludzi wyjątkowo zdolnych oraz kreatywnych, którzy pracując razem mogą dokonać niezwykłych rzeczy.

Jakość to nasz priorytet

Działamy na zasadzie ciągłego doskonalenia jakości naszych produktów oraz usług, co przyczynia się do dostarczania Klientom coraz lepszych i tańszych rozwiązań.

Etyka to nasza podstawowa wartość

Jesteśmy otwarci, uczciwi i rzetelni w interesach. Wierzymy, że podstawową kwestią jest zdobycie zaufania i szacunku naszych Klientów, Partnerów i Współpracowników, czym budujemy naszą wiarygodność. Nasi pracownicy mają obowiązek stosowania najwyższych standardów etyki biznesowej – jakiekolwiek działanie nieetyczne nie jest akceptowane.

Dialog to nasze źródło wiedzy

Dialog i otwarta komunikacja jest podstawą i najważniejszym elementem budowania relacji z Klientem. Wszelkie pytania, opinie, sugestie, obiekcje Klienta są dla nas bardzo cenne i pomagają nam coraz lepiej realizować Jego marzenie o własnym domu.
 

Profesjonalizm w zarządzaniu to nasza metoda działania

W swojej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania biznesowe z zakresu organizacji i zarządzania, takie jak np.: „Zarządzanie przez Cele”, ”Win-Win Management” „Empowerment Management”, „Lean & Mean Management”, „Kaizen”. Robimy to po to, aby zapewnić sprawną i efektywną pracę całego zespołu, sprostać krótkim terminom realizacji oraz sprawić aby wszystkie potrzeby i wymagania Klienta były zaspokojone.

Sukces – naszym celem

Wyznaczone cele osiągamy poprzez stałe powiększanie potencjału naszego zespołu, odpowiednie motywowanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników, zapewnienie właściwej infrastruktury i narzędzi pracy, innowacyjne i kreatywne podejście do wykonywanych zadań, stałe rozpoznawanie i odpowiadanie na potrzeby naszych Klientów, partnerskie i efektywne relacje ze współpracownikami biznesowymi
.